Informasjon fra komitéen for historie, samfunn og vitenskap (HSV)

Komitéen for historie, samfunn og vitenskap (HSV-komitéen) arrangerer det halvårlige "HSV-seminaret" som består av en foredragsserie som avholdes i løpet av en semesterperiode. Temaene ligger innenfor fagområdene historie, samfunn og/eller vitenskap.

HSV-seminarets forelesningstilbud er selvfinansierende, ved at deltakerne betaler en avgift som skal dekke honorar til foredragsholderne samt leie av lokale. Som foredragsholdere engasjeres fremtredende fagpersoner, gjerne fra universitet, høgskole eller forskningsmiljøer.

Straks et samlet forelesningstilbud er offisielt, legges innbydelse med informasjon om arrangementet ut på SUL sin hjemmeside. Informasjon om påmelding blir sendt alle medlemmene per e-post. Denne påmeldingsinvitasjonen sendes vanligvis ut ved oppstart av henholdsvis vår- og høstsemesteret. Påmeldingen gjelder for hele semesteret.

I SUL sin programfolder over alle planlagte arrangement i inneværende semester, er det også en samlet oversikt over forelesningsserien på HSV-seminaret.  Denne får du tilgang på ved å klikke her... 

Tidspunktene kan du også finne under fanen "Kalender"

Informasjon om påmeldingsstart til sesongens HSV-seminar legges også ut på forsiden av SULs hjemmesider

Medlemmer oppfordres til å komme med forslag til relevante temaer og forelesere. Innspill sendes til post@SUL-Lillestrom.no