Senioruniversitetet ledes i dag av et styre på 6 medlemmer med 1 varamedlem som alle velges på årsmøtet. Styret har totalansvaret for virksomheten og alle økonomiske forhold som angår SUL og vedtar retningslinjer for arbeidet i komiteene. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Årsmøtet velger ett av styremedlemmene som leder for ett år av gangen. Nestleder, kasserer/regnskapsfører og sekretær velges av og blant de valgte styremedlemmer. Blant de valgte styremedlemmene og varamedlemmene velges en nettredaktør.

Et medlem kan ikke sitte sammenhengende i styret i mer enn 6 år.

Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomité på 3 medlemmer for 1 år av gangen.

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet 3 medlemmer og 1 varamedlem til hver av følgende komiteer:
Kunst- og kulturkomiteen med ansvar for å arrangere besøk til museer, utstillinger, gallerier, konserter, teater- og kinoforestillinger mm.
Reisekomiteen med ansvar for reiser av en eller flere dagers varighet innenlands eller til utlandet.
Komité for historie, samfunn og vitenskap med ansvar for å arrangere kurser og seminarer innen aktuelle temaområder.

Komitémedlemmer velges for 2 år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen.

Årets tillitsvalgte finner du i vedlegget nedenfor. Tidligere års tillitsvalgte finner du i vårt arkiv om SUL-historien